Harley Davidson Club Herning

Kommende Arrangementer

Opslagstavlen


Vedtægter for Harley-Davidson Club Herning

Vedtægter for Harley-Davidson Club Herning

pr. 01.02.2013

 

§ 1

Klubbens navn er Harley-Davidson Club Herning. Klubbens hjemsted er Herning Kommune.

 

§ 2

Klubbens formål er:

 

 • at fremme viden om Harley-Davidson, samt have afslappet samvær.
 • at arrangere div. arrangementer, fællesture, Toy-Runs, samt evt. profit arrangementer.
 • at varetage medlemmernes fælles interesser overfor offentlige myndigheder og organisationer, samt udadtil over for offentligheden.

 

§ 3

Som ordinære medlemmer kan optages ejere af HD - HD projekt eller Buell motorcykler, som på forhånd er godkendt af bestyrelsen. Anmodning om optagelse skal ske til klubbens formand, som derefter informerer bestyrelsen. Medlemmer af HDCH må ikke være medlem af konkurrerende motorcykelklubber. Udmeldelse af klubben skal ske med 3 måneders varsel. Ved medlems ophør skal alle effekter med HDCH logo destrueres.

 

Som prøvemedlem af HDCH er der 6 måneders prøvetid, hvor kemien mellem klubbens medlemmer og prøvemedlemmet prøves af. Optagelse i HDCH kan kun ske ved en enig bestyrelse. De 6 måneders prøvetid kan i særlige tilfælde sættes ned eller op.

 

Der opkræves et optagelsesgebyr på kr. 1500,- (24/02-2007). Når gebyret er betalt kan nøglen til klubhuset udleveres til det nye medlem.

 

Kontingent fastsættes af bestyrelsen, og forfalder halvårligt i januar og juli måned. Har et medlem ikke betalt kontingent senest 30 dage efter betalingsfristens udløb, vil vedkommende automatisk blive slettet som medlem af HDCH.

 

Bor et par på samme adresse og begge opfylder optagelsesbetingelserne, kan den ene blive medlem med halvt kontingent (Par medlemskab).

 

Et ordinært medlem vil automatisk blive udmeldt af HDCH, hvis medlemmet ikke i et år har haft HD/HD projekt eller Buell. Genindmeldelse kan finde sted - dog uden at skulle betale indmeldelsesgebyr.

 

Hvis der er begrundet mistanke om, at et medlem er indblandet i sager omhandlende: indtagelse, køb eller salg af narko og andre euforiserende stoffer, vil medlemmet omgående blive ekskluderet af HDCH.

 

§ 3 stk. 2.

Som passivt medlem kan optages medlemmer uden HD, optagelses og udmeldelse vilkår som ordinære medlemmer. Som passivt medlem modtages ingen nøgle til klubben og der er ingen stemmeret på generalforsamlingen.

 

§ 4

Klubben ledes af:

 • En i henhold til ovennævnte bestemmelser valgt bestyrelse.
 • bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges på generalforsamlingen. Valgene gælder for 2 år. Genvalg kan finde sted.
 • valgene sker ved almindeligt stemmeflertal, og medlemmerne kan kun afgive 1 stemme. Dersom medlemmerne kræver det skal valgene ske skriftligt.

 

§ 5

Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen, valgene gælder for 2 år.

Formand vælges i ulige år af de fremmødte på generalforsamlingen.

I ulige år vælges herudover 2 bestyrelsesmedlemmer, 2 suppleanter, 1 revisor samt 1 revisor suppleant.

I lige år vælges 2 bestyrelsesmedlemmer.

På første bestyrelsesmøde efter generalforsamling konstituerer bestyrelsen sig med: Næstformand, kasserer, sekretær samt 1 bestyrelsesmedlem

Hvis en bestyrelsespost bliver ledig i løbet af året indtræder en af de valgte suppleanter i bestyrelsen.

 

§ 6

Det påhviler bestyrelsen at tilrettelægge sit arbejde, så klubbens formål i videst mulig omfang opfyldes, samt at forvalte klubbens midler med omhu og påpasselighed under hensyn til medlemmernes interesse. Bestyrelsens beslutninger afgøres ved almindeligt stemmeflertal.

 

§ 6 stk.2

Formanden og kassereren har fuldmagt til at disponere over klubbens konti i pengeinstitut herunder checkhæfte/dankort samt web-bank.

 

§ 7

Bestyrelsen kan alene pådrage klubben forpligtelser overfor tredjemand på klubbens vegne, men kan ikke forpligte noget enkelt medlem.

 

§ 8

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar måned. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel og dagsordenen skal som minimum omfatte følgende punkter:

 

 • Valg af dirigent
 • Bestyrelsens beretning i det forløbne år
 • Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede årsregnskab
 • Behandling af indkomne forslag
 • Valg af formand (kun i ulige år)
 • Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter (suppleanter kun i ulige år)
 • Valg af revisor og revisorsuppleant (kun i ulige år)
 • Eventuelt

 

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

 

§ 9

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes af bestyrelsen såfremt en tredjedel af medlemmerne ønsker det. Dagsorden bestemmes af den beslutning, som har været grundlag for indkaldelsen.

 

§ 10

Afstemning om de, på generalforsamlingen, fremsatte emner, samt valg af bestyrelsesmedlemmer, kan udover fremmøde, desuden også ske ved afgivelse af skriftlig fuldmagt. Et medlem kan ved skriftlig fuldmagt stemme for et og kun et andet medlem.

 

§ 11

Over det på generalforsamlingen vedtagne føres et referat, som opbevares af bestyrelsens formand.

 

§ 12

Vedtagelse om klubbens opløsning skal finde sted ved en beslutning på generalforsamling, hvor mindst 2/3 af medlemmerne er til stede. Såfremt en majoritet ikke er til stede indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutningen kan træffes uanset antallet af fremmødte. Beslutningen om anvendelse af foreningens formue træffes på denne generalforsamling.

 

§ 13

Til vedtagelse af ændringer i nærværende vedtægter kræves 2/3 flertal af de afgivne stemmer på en ordinær generalforsamling.

 

 

Senest ændret på ordinær generalforsamling 01.02.2013InfoDato: 02-02-2013
Forfatter: Jesper Gråkjær


Tilbage til opslagstavlen